Regulamin sklepu MeriNails.pl

Sprzedający:

Firma: ARMEN MNATSAKANYAN
z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Wojska Polskiego 2A, 32-500 Chrzanów
NIP:6282116603 REGON:121388826
Nr konta bankowego: 65 1050 1373 1000 0091 3244 7997

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy MeriNails.pl.
 2. Nazwy „MeriNails.pl”, oraz logo MeriNails są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody.
 3. Zawartość niniejszej witryny (teksty, grafiki, loga, mechanizmy, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje techniczne i opisy produktów, zawarte pliki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność sklepu MeriNails.pl oraz firm zależnych i są wykorzystywane przez firmę na podstawie odpowiednich licencji.
 4. Cała zawartość niniejszej witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej znajdującej się pod adresem MeriNails.pl bez zgody właściciela, jest zabronione.

II. Warunki sprzedaży i dostawy

 1. Sprzedaż MeriNails.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu bezpośrednio przez sklep www.
 2. Podstawowym warunkiem dokonania transakcji jest prawidłowy zakupu bezpośrednio przez sklep internetowy, tym samym akceptacja naszego regulaminu.
 3. Przyjęcie każdego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną. Otrzymanie takiego potwierdzenia na adres podany w sklepie internetowym jest gwarancją, że wysłane zamówienie dotarło do nas i zostało przekazane do realizacji.
 4. Przyjmujemy zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: (a) w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu na koncie kwoty zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością w magazynie lub u producentów. W przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. MeriNails.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia, jeśli: (a)  nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
 8. Aby wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail.
 9. Status dostępności produktu wiąże się z koniecznością sprowadzenia danego towaru. W przypadku, gdy Klient wycofa się z zamówienia, zostaje obciążony kosztami logistycznymi na podstawie wystawianej przez MeriNails.pl faktury VAT.
 10. Wszystkie ceny podawane wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. MeriNails.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Klienta, zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 11. Klient może negocjować cenę towaru. MeriNails.pl mogą zaproponować Klientowi specjalną cenę obowiązującą przez określony czas.
 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon. Paragon wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 13. Nie realizujemy zamówień poza terenem Polski.
 14. Przy zamówieniach powyżej 150 złotych wysyłka gratis.
 15. Termin realizacji zamówień za pobraniem 3 dni robocze. W przypadku płatności przelewem bankowym, po zaksięgowaniu wpłaty 3 dni robocze.

III. Płatności i transport

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: (a)  przelew bankowy – standardowy przelew bankowy (b) przelew przez PayU (c) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym
 2. Przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na konto podane w wiadomości zwrotnej.
 3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki i pakowania 2 zł, zgodny z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie MeriNails.pl. Informacja o kosztach przesyłki podawana jest każdorazowo podczas procedury zamówienia.
 4. MeriNails.pl realizuje wysyłki za pośrednictwem spedycji. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie tej firmy.

IV. Zwroty i reklamacje

 1. Każdą reklamację należy zgłosić jeszcze przed odesłaniem reklamowanego towaru. Nie zgłoszone wcześniej reklamacje nie będą uwzględniane a przesyłka zostanie odesłana na koszt zamawiającego.
 2. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Sklep MeriNails.pl zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. Reklamowany produkt dostarczany jest do firmy na koszt klienta.
 3. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do firmy. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 21 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas konieczny na naprawę.
 4. Przesyłki reklamacyjne kierowane do MeriNails.pl prosimy oznaczać napisem "ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE".
 5. Adres reklamacyjny:

Hurtownia Piękne Paznokcie
ul. Szpytalna 1
32-500 Chrzanów
tel. 789201423

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na  podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do  odstąpienia od  umowy zawartej na  odległość, bez podania przyczyny i  bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów określonych w  art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od  umowy zawartej na  odległość wynosi 14 dni od  momentu wydania rzeczy, a  do  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o  odstąpieniu od  umowy Konsument może złożyć na  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  Prawa konsumenckiego, lub w  innej formie zgodnej z  Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na  e-mail (podany przy  zawieraniu umowy i  inny jeżeli został podany w  złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o  odstąpieniu od  umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od  umowy, umowa jest uważana za  niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od  dnia, w  którym odstąpił od  umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od  której odstąpił na  własny koszt i  ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na  nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na  spełnienie świadczenia przed upływem terminu do  odstąpienia od  umowy lub nie został poinformowany o  utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od  umowy w  chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z  art. 15 ust. 1 i  art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za  zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a  będące wynikiem korzystania z  niej w  sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od  dnia otrzymania oświadczenia o  odstąpieniu od  umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy, a  jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z  art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy  użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na  inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z  żadnymi kosztami.     5.12 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od  Konsumenta do  chwili otrzymania rzeczy z  powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w  zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

VI. Postanowienia końcowe

 1. MeriNails.pl zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie w ciągu dnia, (b) wycofania poszczególnych produktów z oferty .
 2. Wysłanie zapytania lub zmówienia za pośrednictwem aukcji  z danymi osobowymi równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia i działań marketingowych, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. MeriNails.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 4. Solidne opakowanie gwarancją braku uszkodzenia w transporcie